Source Image Credits: nattarin kraiwachirasit
உறுதி மிக்க பாறை புயல்காற்றில் அசைவதில்லை.
அது போல் அறிவாளிகள் புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் மனம் மயங்குவதில்லை

உறுதி மிக்க பாறை புயல்காற்றில் அசைவதில்லை.
அது போல் அறிவாளிகள் புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் மனம் மயங்குவதில்லை