Share

Tamil Quotes of Persian Proverb

பெர்சியா (ஈரான்)ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பழமொழி,நாட்டுப்புற மொழிகள் பாரசீக பழமொழி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

பாரசீக பழமொழி Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Rod Long

முழுக்க முழுக்க சர்க்கரையாக இருந்து விடாதே, உலகம் உன்னை விழுங்கி விடும்.

பாரசீக பழமொழி