Share

Tamil Quotes of Herodotus

கிரீஸ்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற வரலாற்றாசிரியர் ஹெரோடோடஸ் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Historian வரலாற்றாசிரியர் 484 BCE 425 BCE
ஹெரோடோடஸ் Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Jed Villejo

உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும்விட மதிப்பு மிக்கவன் நண்பன் .

ஹெரோடோடஸ்