Share

Tom Hardy Tamil Quotes

ஐக்கிய இராச்சியம் சேர்ந்த நடிகர் தயாரிப்பாளர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Tom Hardy Tamil Picture Quote on தலைவர் பணியாளர் கண்ணியம் chief worker dignity
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Birger Strahl

பணியாளரையும், தலைவரையும் ஒரே கண்ணியத்துடன் நடத்தும் முறையில் நான் வளர்க்கப்பட்டேன்.

டாம் ஹார்டி