Share

Chief Quotes in Tamil

தலைவர் என்ற தலைப்பின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் பொன்மொழிகள் பட்டியல்.

 Tamil Picture Quote on தலைவர் பணியாளர் கண்ணியம் chief worker dignity
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Birger Strahl

பணியாளரையும், தலைவரையும் ஒரே கண்ணியத்துடன் நடத்தும் முறையில் நான் வளர்க்கப்பட்டேன்.

டாம் ஹார்டி